Rizki Seorang remaja yang suka menulis tentang hal apapun. Suka olahraga berenang sejak SD dan suka dengan anime "Naruto Shippuden" karena penuh motivasi hidup dan kata kata keren.

Makna Sila Ke 4

3 min read

Makna Sila Ke 4

Makna Sila Ke 4 – Makalah pembahasan kali ini adalah mengenai Pancasila yang berlandaskan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

Kita sebagai masyarakat atau warga negara tentunya mempuyai kedudukan, Hak, dan Kewajiban yang sama. Dalam memakai Hak – haknya harus menyadari bahwa memperhatikan dan mengutamakan dalam Kepentingan Negara & juga kepentingan Masyarakat.

Selain itu, harus memiliki Data dan kependudukan, Hak, ataupun kewajiban yang sama. Maka pada dasarnya tidak diperbolehkan ada satu kehendak yang di paksakan pada kehendak lain.

Sehingga pada setiap Mengambil keputusan Harus dalam Kesadaran. Untuk menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu Setidaknya diadakan musyawarah, Keputusan yang dilakukan secara mufakat. Maupun juga Musyawarah untuk mencapai mufakat ini. Harus diliputi oleh semangat dalam kekeluargaan, yang adalah ciri khas Bangsa Negara Indonesia.

Isi Sila Ke 4 Pancasila

Isi Sila Ke-4 dalam Pancasila berasal dari naluriah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk sosial. Maka Atas dasar itulah manusia mempunyai kecenderungan dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain.

Jadi, pada proses berinteraksi inilah umumnya terjadi kesepakatan dan juga akan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan juga kepentingan bersama. Dan yang mana hal ini menunjukkan makna permusyawaratan.

Selain itu, kalimat hikmat kebijaksanaan dalam arti ini adalah suatu kondisi sosial yang menampilkan cara berpikir rakyat dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan juga membebaskan diri dan belenggu belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Baca Juga : Makna Sila Ke 2

Makna Sila Ke 4

Makna Sila Ke 4

Jadi pemaknaan yang menjadi pengamalan maupun penerapan pada sila ke-4 pada pancasila ini. Tidak terlepas dari fungsi rakyat yang sebagai pemilik negara. Maka ini yang menjadi alasan Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial.

Adapun makna dari Sila Ke-4 dalam Pancasila ini, sebagai berikut ini :

1. Kekuasaan Rakyat adalah Segalanya

Makna sila ke 4 dalam Pancasila yang pertama mengindikasikan bahwa sesungguhnya pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah kebenaran mutlak yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan.

Adanya hal ini maka tentu saja peranan hak dan kewajiban warga negara akan lebih besar untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Menghargai Keputusan Bersama

Kandungan yang ada dalam butir sila ke 4 kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melakukan segala bentuk penghormatan dan saling menghargai keputusan yang sudah disepakati bersama.

Sehingga penting dilakukan, karena dapat menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

3. Demokrasi

Makna sila Ke-4 ini salah satunya merupakan mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat.

Baik dalam bidang politik, hubungan ekonomi, atau penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dalam bernegara.

4. Mufakat

Makna sila ke-4 dalam Pancasila ini yaitu pengambilan segala bentuk keputusan bersama yang mesti mengutamakan berbagai prinsip-prinsip yang sesuai dengan idiologi kebiasaan masyarakat, adalah musyawarah untuk mencari mufakat.

5. Berani Bertangung Jawab

Makna sila ke 4 adalah memberikan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan.

Sehingga menjadi hal yang mutlak mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat.

Tangung jawab ini sesuai dengan peranan serta amanah yang diberikan mandat kepada lembaga-lembaga pemerintahan.

Lambang Sila Ke 4

Lambang Sila Ke 4

Lambang yang menjadi identitas Pancasila untuk sila ke-4 yaitu Kepala Banteng.

Lambang ini menandakan atau simbol sebagai sosok hewan sosial yang biasa berkumpul satu dengan lainnya. Dalam upaya memecahkan atau mencari solusi dari berbagai permasalahan.

Kemudian arti dan makna Kepala Banteng dalam Sila Ke-4?

 • Banteng : Hewan Sosial yang umumnya berkumpul atau berkelompok
 • Kebiasaan Berkumpul : Adanya sikap seseorang untuk selalu berkelompok atau berkumpul.
 • Latar belakang merah : Berani bertangung jawab dalam mengambil Keputusan

Sehingga, dilihat dari makna dan lambang yang di ilustrasikan dalam nilai kerakyatan tersebut. Akan timbul sikap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dan juga masyarakat daripada kepentingan pribadi yang dalam Makna Sila Ke-3 Pancasila juga sudah dijelaskan.

Baca Juga : Makna Sila Ke 3

Butir Butir Sila Ke 4 Pancasila

Dalam sila ke-4 ada 10 butir pedoman pengamalan yang ada dalam 45 butir Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila.

 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 2. Adanya larangan memaksakan kehendak kepada orang lain.
 3. Musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat diiringin dengan semangat kekeluargaan.
 5. Menghormati dan juga menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan musyawarah.
 6. Dengan niat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang sudah disepakati.
 7. Di dalam berlangsungnya musyawarah diutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
 8. Proses musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan harus sesuai dengan hati nurani.
 9. Keputusan yang diambil dan juga disepakati harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan untuk kepentingan bersama.
 10. Dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan tersebut.

Contoh Pengamalan Sila Ke 4 Pancasila

Sebetulnya banyak yang dapat kita lakukan dalam melakukan pengamalan dari sila ke-4 ini. Di bawah ini hanya beberapa contoh yang penting untuk dilakukan dalam melakukan pengamalan dari sila ke-4.

 1. Menyelenggarakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan bersama.
 2. Tidak memaksakan kehendak pribadi
 3. Menjalin suasana kekeluargaan dalam berlangsungnya musyawarah
 4. Menghormati keputusan hasil dari musyawarah
 5. Memberikan hak suara jika ada pemilihan umum
 6. Percaya kepada wakil rakyat di DPR
 7. Memakai akal sehat dan hati nurani dalam melaksankan musyawarah
 8. Mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama
 9. Bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam proses musyawarah
 10. Memakai hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani
 11. Mengikuti musyawarah dengan akal dan niat yang baik
 12. Mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama

Demikian pembahasan mengenai Makna Sila Ke 4 semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.

Terima Kasih

Rizki
Rizki Seorang remaja yang suka menulis tentang hal apapun. Suka olahraga berenang sejak SD dan suka dengan anime "Naruto Shippuden" karena penuh motivasi hidup dan kata kata keren.
close